سکانس دفن جسد خدمتکار در بیابان در فیلم ال کامینو (El Camino, 2019)
0
07:28

سکانس دفن جسد خدمتکار در بیابان در فیلم ال کامینو (El Camino, 2019)

تاد (جسی پلمونس) به کمک جسی (آرون پال) در این سکانس از فیلم ال کامینو، جسد خدمتکارش را به یک بیابان خارج از شهر برده و آن را دفن می کنند. تاد خدمتکار خود را تنها به این علت که از محل اختفای پولهایش آگاهی داشته، به قتل رسانده است و از کمک جسی برای […]