ran01
0
05:18

سکانس معروف نصیحت پدر به پسران در فیلم آشوب(Ran,1985)

این سکانس فیلم آشوب ، پدر که قصد دارد پادشاهی خود را به فرزندانش بدهد آنها را جمع کرده و در ابتدا به هر کدام یک پیکان می‌دهد تا آنها بشکنند. در ادامه به جای یک پیکان ، سه پیکان می‌دهد تا آنها بشکنند. او سعی دارد که به فرزندانش بفهماند که با متحد بودن […]