killbill03
9
04:06

سکانس پایانی فیلم بیل را بکش و بازگشت اوما تورمن (kill Bill 1,2003)

در این پست سکانس پایانی فیلم بیل را بکش که در آن اوما تورمن اخرین بازنانده را زنده می‌گذارد تا او ماجرا را برای بیل تعریف کند و در نهایت حضور او در هوایپما برای بازگشت و لیست کردن افرادی که او برای رسیدن به بیل از بین برده و باز هم موسیقی خارق‌العاده جیمز […]