سکانس فرار دیپ و دوستانش از سفینه فضایی در انیمیشن دیپ (Deep, 2017)
0
08:11

سکانس فرار دیپ و دوستانش از سفینه فضایی در انیمیشن دیپ (Deep, 2017)

مورا به دیپ، ایوو و آلیس کمک میکند تا در این سکانس  انیمیشن دیپ ، از محفظه زندان سفینه فضایی آزاد شوند و بتوانند با کمک یکدیگر بوال بزرگی به نام ناتان و همچنین بقیه ماهیهایی را که توسط پنگوئنی به نام دکری جهت ارسال به یک سیاره دیگر منجمد شده اند را نجات داده […]