سکانس شکست رزوس افسانه ای در فیلم هرکول (Hercules, 2014)
2
07:17

سکانس شکست رزوس افسانه ای در فیلم هرکول (Hercules, 2014)

در این سکانس از فیلم هرکول ، نیروهای تحت فرمان هرکول (دواین جانسون) با اینکه از نظر تعداد و تجهیزات پایین تر از دشمنان خود هستند هستند، موفق میشوند تا لشکر نیروهای رزوس (توبیاس زانتلمان) را شکست دهند و در انتها هرکول فرمانده شان، رزوس را اسیر می کند. سکانس شکست رزوس افسانه ای در […]