untouchables01
2
02:27

سکانس معرفی آل کاپون در فیلم تسخیرناپذیران(The Untouchables,1987)

در این سکانس فیلم تسخیرناپذیران ، آل کاپون (رابرت دنیرو) به عنوان یکی از شخصیت های اصلی فیلم معرفی می‌شود. او که با تعدادی از خبرنگاران در حال صحبت است و یکی از خبرنگاران او را از شهردار شیکاگو قدرتمندتر می داند. در مورد خشونت آل کاپون می‌گوید که کسانی که با او کار می‌کنند […]