imlegend02
2
08:17

فیلم من افسانه هستم سکانس افتادن در تله ویل اسمیت (I Am Legend,2007)

در سکانس من افسانه هستم ، نویل (ویل اسمیت) که یکی از موجودات را گیر انداخته و برای تست داروها به آزمایشگاه خود برده بود، با موجودات دیگر گرفتار تله ای میشود. او براینجات خود تا غروب آفتاب وقت دارد. سکانس با هشدار ساعت ویل اسمیت شروع می‌شود. موجوداتی که او را به دام انداخته […]