general01
0
04:34

سکانس نبرد در فیلم ژنرال و مدیریت باستر کیتون در جنگ(The General,1926)

این سکانس فیلم ژنرال ، در دو جبهه دو طرف در جنگ هستند و یک طرف پل را منفجر می کند در این بین باستر کیتون که در کنار فرمانده صحنه را مدیریت می‌کند و البته کمی با شمسیری که در اختیار اوست مکشل دارد. سکانس نبرد در فیلم ژنـرال و مدیریت باستر کیتون در […]