Pixinema.ir-captain_phillips04
0
07:07

سکانس پایانی و نجات کاپیتان فیلیپس از دست دزدان دریایی

در این سکانس از فیلم کاپیتان فیلیپس ، نیروهای ویژه آمریکایی به طور هم زمان سه دزد دریایی را مورد هدف قرار داده و آنها را میکشند وسپس کاپیتان فیلیپس(تام هنکس) به رزم ناو آمریکایی می برند. سکانس پایانی و نجات کاپیتان فیلیپس از دست دزدان دریایی عوامل فیلم کاپیتان فیلیـپس کارگردان پل گرینگرس تهیه‌کننده […]
Pixinema.ir-Captain.Phillips-02
1
12:16

سکانس فیلم کاپیتان فیلیپس گروگانگیری توسط دزدان دریایی

در این سکانس فیلم کاپیتان فیلیپس ، دزدان دریایی به کشتی باربری تحت مدیریت کاپیتان فیلیپس (تام هنکس) نزدیک میشوند تا وارد آن شوند اما علیرغم مقاومت کارکنان کشتی ، دزدها سرانجام موفق می شوند تا کشتی را تصاحب کنند. سکانس گروگانگیری توسط دزدان دریایی در فیلم کاپیتان فیلیپس عوامل فیلم کاپیتان فیلیـپس کارگردان پل […]
Pixinema.ir-capitain_philips03
1
12:17

فیلم سینمایی کاپیتان فیلیپس ، سکانس فرار نافرجام کاپیتان (تام هنکس)

کاپیتان فیلیپس (تام هنکس) با هل دادن یکی از دزدهای دریایی به دریا میپرد در این سکانس فیلم سینمایی کاپیتان فیلیپس سعی می‌کند تا با شنا کردن خود را به رزم ناو آمریکایی برساند ولی موسی (برخد عبدی) به آب میپرد و فیلیپس را دوباره به قایق بر میگرداند. فیلم سینمایی کاپیتان فیلیپس ، سکانس […]
Pixinema.ir-Captain.Phillips.01
2
09:38

سکانس ورود دزدان دریایی به کشتی باربری در فیلم کاپیتان فیلیپس

در این سکانس از فیلم کاپیتان فیلیپس ، دزدان دریایی به کشتی باربری تحت مدیریت کاپیتان فیلیپس (تام هنکس) نزدیک میشوند تا وارد آن شوند اما علیرغم مقاومت کارکنان کشتی ، دزدها سرانجام موفق می شوند تا کشتی را تصاحب کنند. سکانس ورود دزدان دریایی به کشتی باربری در فیلـم کاپیتان فیلیپس عوامل فیلم کاپیتان […]