crouching-tiger-hidden-dragon01
4
05:54

فیلم ببر خیزان، اژدهای پنهان : سکانس مبارزه یو شو لین و جن یو

در این سکانس فیلم فیلم ببر خیزان، اژدهای پنهان ، نبرد یو شو لین و جن یو را خواهیم دید. نبردی پر از هنرهای رزمی شرقی که در روی زمین و هوا ادامه پیدا می‌کند و شامل تعقیب و گریز های  فراوان و جذاب است که کارگردان انگ لی آنرا بخوابی در آورده است سکانس مبارزه […]