سکانس فیلم طوفان جهانی ، سکانس ربودن رییس جمهور توسط مامور ماحافظش
1
10:27

سکانس فیلم طوفان جهانی ، سکانس ربودن رییس جمهور توسط مامور ماحافظش

در این سکانس از فیلم طوفان جهانی، مکس (جیم استرجس) از قصد وزیر امور خارجه (با بازی اد هریس) برای تخریب دنیا با استفاده از ماهواره های پروژه “داچ بوی” و از بین بردن رییس جمهور آگاه شده، به کمک سارا (ابی کورنیش) که یکی ازمخحفظان رییس جمهور است، او را می رباید تا با […]